Kto Płaci Podatek Rolny Po Śmierci Właściciela?

Jeżeli spadkodawca był podatnikiem podatków stanowiących dochody gminy, np. podatnikiem podatku od nieruchomości to również spadkobiercy stają się podatnikami tego podatku z tytułu przyjętej nieruchomości.

Kto płaci podatek rolny?

Reguluje go Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617). Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, poza gruntami zajętymi na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Kto płaci podatek rolny?

Jaki jest podatek rolny dla gruntów rolnych?

Podatek rolny ma dwie stawki: dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężna 2,5 q żyta – od 1 ha przeliczeniowego; dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężna 5 q żyta – od 1 ha.

Czy może pan zostać płatnikiem podatku rolnego?

Zgodnie z przepisami, mógłby Pan zostać płatnikiem podatku rolnego tylko w takim przypadku, gdyby umowę dzierżawy zawarto w związku z nabyciem przez właściciela gruntów prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników bądź renty strukturalnej. W pozostałych wypadkach podatnikiem pozostaje właściciel.

Leave a Reply

Your email address will not be published.