Podatek Adiacencki Co To Jest?

Opłata adiacencka (inaczej zwana: podatek adiacencki) jest naliczana z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału lub uzbrojenia. Co to jest opłata adiacencka? Opłata adiacencka stanowi formę daniny publicznej na rzecz gminy lub miasta.
W najprostszym tłumaczeniu jest to koszt, jaki musimy ponieść między innymi z uwagi na podział działki lub scalenie i podział nieruchomości, jeśli przez jeden z tych czynników ich wartość wzrośnie. To samo dotyczy budowy urządzeń infrastruktury technicznej ze środków publicznych, unijnych czy zagranicznych.

Czy opłata adiacencka przechodzi na nabywcę?

W przypadku sukcesji uniwersalnej (np. spadkobranie) na nabywcę przechodzi ogół praw i obowiązków zbywcy, w tym więc obowiązek zapłaty opłaty adiacenckiej; nie ulega to wątpliwoąci.

Z czego wynika opłata adiacencka?

Jednym z warunków wprowadzenia opłaty adiacenckiej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jest dokonanie operatu szacunkowego, w którym rzeczoznawca majątkowy wycenia wartość działki: przed podziałem i po podziale lub przed wybudowaniem wodociągu, drogi, kanalizacji i po wybudowaniu tych urządzeń.

Co oznacza słowo adiacencka?

opłata adiacencka – opłata uiszczana przez właściciela nieruchomości, której wartość wzrosła wskutek zmiany struktury (scalenia, podziału) lub rozbudowy infrastruktury technicznej, np. doprowadzenia wody, gazu, kanalizacji itp.

Kiedy nie płaci się opłaty adiacenckiej?

Opłata adiacencka ma charakter obligatoryjny. Oznacza to, że nie ma możliwości otrzymania zwolnienia z obowiązku jej opłacenia, nawet jeśli właściciel nieruchomości bądź działki nie zamierza korzystać z wybudowanej infrastruktury.

Kogo dotyczy opłata adiacencka?

Opłata adiacencka to opłata lokalna ponoszona przez właściciela nieruchomości lub użytkownika wieczystego nieruchomości, wynikająca ze wzrostu wartości nieruchomości. Jest regulowana ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Jak wybronić się z opłaty adiacenckiej?

Rozpoczęcie sporu z gminą wymaga złożenia odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO). Takie odwołanie trzeba złożyć w terminie 14 dni od otrzymania decyzji ustalającej kwestionowaną opłatę.

See also:  Ile Trzeba Pracowac Zeby Dostac Kredyt Na Mieszkanie?

Co to jest opłata adiacencka iw jaki sposób się ją ustala?

Wysokość opłaty adiacenckiej wynosi nie więcej niż 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy w drodze uchwały.

Czy opłata adiacencka może być umorzona?

Opłata adiacencką może być, na wniosek właściciela nieruchomości, rozłożona na raty roczne płatne w okresie do 10 lat. Warunki rozłożenia na raty określa się w decyzji o ustaleniu opłaty. Nie ma możliwości umorzenia opłaty adiacenckiej indywidualnie.

Czy opłata adiacencka jest podatkiem?

W świetle definicji opłaty adiacenckiej zawartej w art. 4 pkt 11 ustawy o gospodarce nieruchomościami należy stwierdzić, iż opłata ta nie jest podatkiem w rozumieniu art. 6 Ordynacji podatkowej.

Czy opłata adiacencka ulega przedawnieniu?

Oznacza to, że zgodnie z nową regulacją praktycznie niemożliwe będzie przedawnienie naliczenia opłaty adiacenckiej. Bowiem wystarczy, żeby w terminie trzech lat od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna, organ (Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta) skutecznie wszczął postępowanie administracyjne.

Czy opłata adiacencka dotyczy nieruchomości rolnych?

1 u.g.n. przepisów dotyczących podziału nieruchomości – w tym również dotyczących opłaty adiacenckiej nie stosuje się do nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego do nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne.

Czy opłata planistyczna przechodzi na spadkobierców?

W tej kwestii stwierdziło, że opłata adiacencka jest obowiązkiem o charakterze publicznoprawnym, regulowanym przepisami z zakresu prawa administracyjnego. Skoro zaś nie jest to obowiązek o charakterze cywilnoprawnym, to nie przechodzi na spadkobierców w drodze dziedziczenia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.