Podatek U Źródła Co To Jest?

Czym jest podatek u źródła (ang. WHT – Withholding Tax) Podatek u źródła to specyficzna forma podatku CIT, którym można opodatkować wypływające z kraju przelewy transgraniczne, wynikające z takich tytułów jak odsetki, należności licencyjne, dywidendy czy wybrane usługi niematerialne.

Co to jest podatek u źródła?

Podatek u źródła (WHT — ang. Withholding Tax) jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego CIT pobieranego od płatności dokonywanych za granicą, m.in. z tytułu dywidend, odsetek, opłat licencyjnych oraz zwrotu kosztów za niektóre usługi niematerialne.

Co podlega podatkowi u źródła?

Podatek u źródła (z ang. WHT – Withholding Tax) jest specyficzną formą podatku pobieraną przy płatnościach transgranicznych. Podatek pobiera się od płatności za niektóre usługi niematerialne, licencje, odsetki i dywidenda.

Kiedy płaci się podatek u źródła?

Podatek u źródła CIT jest nakładany na transakcję wówczas, gdy odbiorca przelewu ma inną rezydencję podatkową od nadawcy przelewu. Podatek ten nazywany jest także zryczałtowanym podatkiem od dochodu.

Co to jest podatek dochodowy CIT?

CIT to podatek od dochodów osób prawnych. Stawka CIT może wynosić 19% albo 9% – dla małych podatników i firm rozpoczynających działaność. Podatnicy CIT muszą prowadzić pełną księgowość.

Jak zapłacić podatek u źródła?

Podatek u źródła zawsze płatny jest na indywidualny rachunek podatkowy płatnika. Nawet w przypadku, gdy przepisy o poborze i zapłacie CIT u źródła nakładają na płatnika obowiązek zapłaty pobranego podatku na rachunek bankowy US właściwego dla podatnika, powinien on wpłacić pobraną kwotę na swój mikrorachunek podatkowy.

Od jakiej kwoty podatek u źródła?

21 ust. 1 pkt 2a, jeżeli kwota wypłacanych na rzecz tego samego podmiotu należności przekracza 10 000 zł w roku kalendarzowym. Usługi świadczone przez nierezydentów muszą być kontrolowane pod kątem możliwości powstania obowiązku poboru podatku u źródła.

See also:  Ile Dni Idzie Przelew Bankowy?

Ile wynosi WHT?

10% (transport morski lub lotniczy); 19% (dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych); 20% (odsetki, licencje, usługi niematerialne, usługi widowiskowe).

Czy usługi informatyczne podlegają podatkowi u źródła?

Z kolei w zakresie ogólnych usług informatycznych organy podatkowe generalnie uznają, że wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług informatycznych nie podlega podatkowi u źródła. Stanowisko takie zajął m.in. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 2 stycznia 2020 r. (sygn.

Jak rozliczyć podatek u źródła?

Rozliczenie podatku u źródła następuje przede wszystkim w deklaracji IFT. W przypadku wypłat świadczeń na rzecz osób fizycznych płatnik powinien wystawić deklarację IFT-1/IFT-1R.

Kiedy nie pobieramy podatku u źródła?

Jeżeli zatem polski podmiot nabędzie usługi np. reklamowe od podmiotu zagranicznego, będzie dysponował przy tym kopią certyfikatu rezydencji podatkowej swojego kontrahenta oraz suma transakcji w roku kalendarzowym nie przekroczy 10 000 zł, to nie pobierze on podatku u źródła.

Jak zaksięgować podatek pobierany u źródła?

podatku u źródła). Zapłata zobowiązania wobec kontrahenta zagranicznego, pomniejszona o pobrany podatek, księgowana jest wówczas na zasadach ogólnych, zapisem: – Wn konto 21 ‘Rozrachunki z dostawcami’ lub 24 ‘Pozostałe rozrachunki’, – Ma konto 13-0 ‘Rachunek bieżący’ lub 13-1 ‘Rachunek walutowy’.

Co to jest podatek CIT 8?

Co to jest CIT-8

CIT-8 to informacja (w języku urzędowym nazywana „zeznaniem”) o tym, jakie organizacja miała przychody i koszty w poprzednim roku podatkowym, a także czy będzie płaciła podatek dochodowy od osób prawnych.

Co oznacza skrót CIT?

Podatek CIT (skrót od ang. Corporate Income Tax) urzędowo jest nazywany jako podatek dochodowy od osób prawnych. Podatek CIT wynosi 19% dochodów. Daninę tę firmy mają obowiązek zapłacić do urzędu do ostatniego dnia marca lub ostatniego dnia września.

Co to jest CIT definicja?

CIT – (ang. Corporate Income Tax) to skrót odnoszący się do podatku dochodowego od osób prawnych. Podatek dochodowy od osób prawnych jest obligatoryjny i powszechny. Ma bezpośredni charakter i stanowi on dochód państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Leave a Reply

Your email address will not be published.