Kod IBAN polskich banków. IBAN i NRB

Numer kod IBAN

Do roku 2004 w Polsce nie było jednolitego standardu dotyczącego rachunku bankowego ani w stosunku do przelewów krajowych ani zagranicznych, tym samym banki miały zupełną dowolność jeśli chodzi o strukturę rachunku. Tym samym istniały rachunki bankowe o różnej długości, zawierające nie tylko cyfry ale i litery, oddzielane różnymi znakami (spacje, myślniki, ukośniki).

Mając na względzie:
usprawnienie rozliczeń transakcji krajowych i zagranicznych w polskim systemie bankowym
zmniejszenie kosztów przetwarzania dokumentów płatniczych
dostosowanie polskiej bankowości do wymagań międzynarodowych
Związek Banków Polskich zdecydował o podjęciu w Polsce prac dotyczących standaryzacji rachunków bankowych stosowanych w Polsce opracowując standard NRB, na podstawie którego w prosty sposób można stworzyć rachunek w standardzie IBAN

Standardy rachunków stosowane w Polsce
W roku 2000 ostatecznie określono strukturę polskiego rachunku, tzn. rachunku klientów banków mających siedzibę w Polsce, przy czym ustalono, że inny będzie standard rachunku dla przelewów krajowych a inny dla przelewów zagranicznych.

1.

Standard NRB (Numer Rachunku Bankowego)

Standard NRB stosowany będzie w obrocie krajowym (złotowym i walutowym). Nowy standard rachunku bankowego dla wszystkich jednostek banków mających siedzibę w Polsce stosowany w obrocie krajowym będzie miał następującą postać:
NN RRRR RRRR XXXX XXXX XXXX XXXX – na dokumentach papierowych
NNRRRRRRRRXXXXXXXXXXXXXXXX – postać elektroniczna
gdzie:
NN – dwucyfrowa liczba kontrolna
RRRR RRRR – dotychczasowy numer rozliczeniowy jednostki banku
XXXX XXXX XXXX XXXX – numer rachunku klienta nadawany zgodnie z regułami ustalonymi w banku

Oznacza to, że dla wszystkich banków NRB:
będzie miał długość 26 znaków;
nie będzie zawierał liter;
na dokumentach papierowych dla klientów będzie w odpowiednich miejscach podzielony spacjami;
w postaci elektronicznej będzie wprowadzany bez spacji.
Wygenerowanie rachunku w nowym standardzie należeć będzie do obowiązku banku

2.

Standard IBAN (International Bank Account Number)

Nowy standard rachunku bankowego dla jednostek banków mających siedzibę w Polsce stosowany w obrocie zagranicznym będzie miał postać numeru NRB, przy czym na początku zostanie dodany wyróżnik ‘IBAN’ oraz identyfikator Polski, tzn. ‘PL’:

PLNN RRRR RRRR XXXX XXXX XXXX XXXX – na dokumentach papierowych
PLNNRRRRRRRRXXXXXXXXXXXXXXXX – postać elektroniczna

Jest to struktura w pełni zgodna z zaleceniami komitetu ECBS dot. numeru IBAN. IBAN stosowany będzie wyłącznie dla przelewów zagranicznych (w obrocie krajowym stosowany będzie NRB).

UWAGA: W języku potocznym nazwy ‘numer IBAN’ oraz ‘numer NRB’ często są stosowane wymiennie.
Harmonogram wprowadzania Numeru Rachunku Bankowego (NRB) oraz IBAN w Polsce Związek Banków Polskich określił harmonogram wdrażania nowego standardu rachunków bankowych w Polsce: od 01.07.2004 stosuje się wyłącznie IBAN.

Standard IBAN w krajach europejskich
Numer IBAN może mieć maksymalnie 36 znaków (wraz z kodem kraju). Każdy kraj sam określił długość rachunku, określono też, czy dopuszczalne jest stosowanie w rachunku liter czy też nie. Na dokumentach papierowych rachunki będą podzielone na czteroznakowe grupy oddzielane spacją.

Numery IBAN w krajach Europy:

 • Austria 20 znaków:
  AT611904300234573201
 • Belgia 16 znaków:
  BE62510007547061
 • Dania 18 znaków:
  DK5000400440116243
 • Finlandia 18 znaków:
  FI2112345600000785
 • Francja 27 znaków:
  FR1420041010050500013M02606
 • Hiszpania 24 znaki:
  ES0700120345030000067890
 • Holandia 18 znaków:
  NL39RABO0300065264
 • Irlandia 22 znaki:
  IE29AIBK93115212345678
 • Islandia 26 znaków:
  IS140159260076545510730339
 • Luksemburg 20 znaków:
  LU280019400644750000
 • Niemcy 22 znaków:
  DE89370400440532013000
 • Norwegia 15 znaków:
  NO9386011117947
 • Polska 28 znaków:
  PL27114020040000300201355387
 • Portugalia 25 znaków:
  PT50000201231234567890154
 • Szwajcaria 21 znaków:
  CH9300762011623852957
 • Szwecja 24 znaki:
  SE3550000000054910000003
 • Wielka Brytania 22 znaki:
  GB29NWBK60161331926819
 • Włochy 27 znaków:
  IT40S0542811101000000123456

 

KOD IBAN (skrót od International Bank Account Number) – międzynarodowy format numeru rachunku bankowego.
W operacjach krajowych stosuje się standard NRB (Numer Rachunku Bankowego).
NRB składa się z 26 znaków, gdzie 2 pierwsze znaki to liczba kontrolna, kolejne 8 znaków to numer rozliczeniowy banku, a pozostałe 16 to numer rachunku klienta.

W standardzie IBAN (dla operacji zagranicznych) numer rachunku zostanie uzupełniony o identyfikator kraju. W przypadku Polski przed NRB umieścimy symbol PL.

IBAN jest międzynarodowym standardem numeru rachunku bankowego. Służy do oznaczania rachunków bankowych zarówno osób fizycznych jak i prawnych, prowadzonych przez daną instytucję finansową, najczęściej bank.

Standard IBAN został wybrany przez europejski system płatniczy do oznaczania numerów rachunków bankowych dla płatności nominowanych w euro w obrocie transgranicznym oraz w Strefie Euro. Skutkiem przyjęcia takich ustaleń jest obowiązek umieszczania numeru rachunku bankowego w standardzie IBAN we wszystkich dyspozycjach płatniczych nominowanych w euro.

Każdy bank strefy euro lub prowadzący rozliczenia w euro musi oznaczać rachunki bankowe nominowane w euro identyfikatorem IBAN.
Ten obowiązek dotyczy także banków polskich. Każdy polski bank ma obowiązek przekazać klientowi informację o numerze IBAN dla rachunku bankowego nominowanego w euro.

Zasady te zostały zaimplementowane do polskiego Prawa bankowego i od 1 lipca 2004 roku w Polsce (podobnie jak w większości krajów europejskich i kilku spoza Europy) do identyfikacji rachunków bankowych w rozliczeniach transgranicznych stosuje się IBAN oraz BIC.

Standard IBAN jest stosowany również przez SWIFT do przeprowadzenia operacji płatniczych nominowanych także w innej walucie niż euro..

Po co IBAN ?

Przed wysłaniem pieniędzy za granicę lub z zagranicznego konta na krajowe należy upewnić się, że stosujemy odpowiedni format numeru rachunku. Niepoprawne wprowadzenie numeru może skutkować opóźnieniami w realizacji operacji lub zwrotem pieniędzy na rachunek bankowy, z którego chcemy je przesłać.