Podatek U Źródła Jakie Usługi Obejmuje?

Co to jest podatek u źródła? Podatek u źródła (z ang. WHT – Withholding Tax) jest specyficzną formą podatku pobieraną przy płatnościach transgranicznych. Podatek pobiera się od płatności za niektóre usługi niematerialne, licencje, odsetki i dywidenda.

Co obejmuje podatek u źródła?

Podatek u źródła (WHT — ang. Withholding Tax) jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego CIT pobieranego od płatności dokonywanych za granicą, m.in. z tytułu dywidend, odsetek, opłat licencyjnych oraz zwrotu kosztów za niektóre usługi niematerialne.

Czy usługi marketingowe podlegają podatkowi u źródła?

Jednym z rodzajów należności, które podlegają pod podatek u źródła są szeroko pojęte usługi niematerialne, w których zawierają się m.in. usługi reklamowe i marketingowe.

Kto płaci WHT?

Każdy polski przedsiębiorca korzystający z usług firm, których siedziba mieści się poza granicami Polski, może podlegać obowiązkowi płacenia podatku u źródła. Może mieć także możliwość zwolnienia z jego płatności lub zmiany wartości na podstawie umowy podpisanej między danymi krajami.

Czy ubezpieczenie podlega podatkowi u źródła?

Organ stwierdził więc, że spółka, dokonując wpłat należności z tytułu usług ubezpieczeniowych, będzie zobowiązana do poboru podatku u źródła, niezależnie od tego, czy będą to wpłaty bezpośrednie na rzecz zagranicznego ubezpieczyciela, czy za pośrednictwem brokerów i agentów.

Jak rozliczyć podatek u źródła?

Rozliczenie podatku u źródła następuje przede wszystkim w deklaracji IFT. W przypadku wypłat świadczeń na rzecz osób fizycznych płatnik powinien wystawić deklarację IFT-1/IFT-1R.

Jak zaksięgować podatek pobierany u źródła?

Faktura za usługę zaksięgowana została w następujący sposób: netto/brutto 10.000 zł WN 402 ‘Usługi obce’ / Ma 202 ‘Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi’. Doliczono podatek u źródła 20% w kwocie 2.000 zł: księgowanie WN 407 ‘Podatki i opłaty’ MA 220 ‘Rozrachunki z US’.

Czy certyfikat rezydencji zwalnia z podatku u źródła?

Aby podatku u źródła nie pobrać lub pobrać, ale w obniżonej wysokości, konieczne jest zawsze uzyskanie od kontrahenta jego certyfikat rezydencji. Pomimo jednoznacznego sformułowania tego wymagania, przysparza ono płatnikom szeregu praktycznych wątpliwości, mogących stać się osią sporu z organami podatkowymi.

See also:  500 Plus Jak Zlozyc Wniosek Przez Bank?

Kto składa deklaracje CIT 10Z?

płatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy odpowiada kalendarzowemu, mają obowiązek złożyć deklarację CIT-10Z za rok 2010. Deklaracja ta zastąpiła deklarację CIT-10R i jest składana po raz pierwszy za 2010 r.

Co to są usługi niematerialne?

Do usług niematerialnych można zaliczyć m.in.: usługi doradcze, prawne, księgowe, reklamowe, badania rynku, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń, a także usługi o podobnym charakterze do wyżej wymienionych.

Gdzie się płaci podatek u źródła?

Podatek u źródła zawsze płatny jest na indywidualny rachunek podatkowy płatnika. Nawet w przypadku, gdy przepisy o poborze i zapłacie CIT u źródła nakładają na płatnika obowiązek zapłaty pobranego podatku na rachunek bankowy US właściwego dla podatnika, powinien on wpłacić pobraną kwotę na swój mikrorachunek podatkowy.

Do jakiego urzędu skarbowego zapłacić podatek u źródła?

Zmiana właściwości urzędu dla płatnika nie ma tutaj znaczenia. Deklaracje dotyczące podatku u źródła w zakresie osób prawnych należy złożyć do Lubelskiego Urzędu Skarbowego. Deklaracje dotyczące podatku u źródła w zakresie osób fizycznych (czyli IFT-1R) należy złożyć do Urzędu Skarbowego właściwego po zmianie.

Jak obliczyć WHT?

Podatek u źródła (WHT) należy obliczać od ubruttowionej kwoty faktycznie wypłaconych należności. W praktyce bardzo często spotykamy się z sytuacją, w której podmioty umawiają się, że podatek u źródła z tytułu należności licencyjnych będzie wypłacany w określonej kwocie netto (pozbawionej wszelkich obciążeń).

Czy ubezpieczenie to import usług?

Podsumowując, usługa ubezpieczeniowa zakupiona przez polskiego podatnika od podatnika z kraju UE jest zwolniona z podatku od towarów i usług. Stanowi ona import usług. W takim przypadku obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje w momencie dokonania zapłaty za zakupioną usługę ubezpieczeniową.

Czym różni się IFT 2 od IFT 2R?

2. Termin złożenia. Informację należy złożyć do 31 marca za rok poprzedni, w przypadku przedsiębiorców likwidujących działalność IFT-2R należy złożyć najpóźniej w dniu zakończenia działalności. W przypadku kiedy dzień 31 marca przypada na dzień wolny od pracy termin przesuwa się na pierwszy dzień roboczy.

Leave a Reply

Your email address will not be published.