Podatek U Źródła Jakie Usługi?

Podatek u źródła to specyficzna forma podatku CIT, którym można opodatkować wypływające z kraju przelewy transgraniczne, wynikające z takich tytułów jak odsetki, należności licencyjne, dywidendy czy wybrane usługi niematerialne.
Podatek u źródła (z ang. WHT – Withholding Tax) jest specyficzną formą podatku pobieraną przy płatnościach transgranicznych. Podatek pobiera się od płatności za niektóre usługi niematerialne, licencje, odsetki i dywidenda.

Co obejmuje podatek u źródła?

Podatek u źródła (WHT — ang. Withholding Tax) jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego CIT pobieranego od płatności dokonywanych za granicą, m.in. z tytułu dywidend, odsetek, opłat licencyjnych oraz zwrotu kosztów za niektóre usługi niematerialne.

Czy usługi marketingowe podlegają podatkowi u źródła?

Jednym z rodzajów należności, które podlegają pod podatek u źródła są szeroko pojęte usługi niematerialne, w których zawierają się m.in. usługi reklamowe i marketingowe.

Kto płaci WHT?

Każdy polski przedsiębiorca korzystający z usług firm, których siedziba mieści się poza granicami Polski, może podlegać obowiązkowi płacenia podatku u źródła. Może mieć także możliwość zwolnienia z jego płatności lub zmiany wartości na podstawie umowy podpisanej między danymi krajami.

Jak rozliczyć podatek u źródła?

Rozliczenie podatku u źródła następuje przede wszystkim w deklaracji IFT. W przypadku wypłat świadczeń na rzecz osób fizycznych płatnik powinien wystawić deklarację IFT-1/IFT-1R.

Ile wynosi WHT?

10% (transport morski lub lotniczy); 19% (dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych); 20% (odsetki, licencje, usługi niematerialne, usługi widowiskowe).

Czy certyfikat rezydencji zwalnia z podatku u źródła?

Aby podatku u źródła nie pobrać lub pobrać, ale w obniżonej wysokości, konieczne jest zawsze uzyskanie od kontrahenta jego certyfikat rezydencji. Pomimo jednoznacznego sformułowania tego wymagania, przysparza ono płatnikom szeregu praktycznych wątpliwości, mogących stać się osią sporu z organami podatkowymi.

Kto składa deklaracje CIT 10Z?

płatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy odpowiada kalendarzowemu, mają obowiązek złożyć deklarację CIT-10Z za rok 2010. Deklaracja ta zastąpiła deklarację CIT-10R i jest składana po raz pierwszy za 2010 r.

See also:  Ile Przychodzi Przelew Bankowy?

Co to są usługi niematerialne?

Do usług niematerialnych można zaliczyć m.in.: usługi doradcze, prawne, księgowe, reklamowe, badania rynku, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń, a także usługi o podobnym charakterze do wyżej wymienionych.

Gdzie się płaci podatek u źródła?

Podatek u źródła zawsze płatny jest na indywidualny rachunek podatkowy płatnika. Nawet w przypadku, gdy przepisy o poborze i zapłacie CIT u źródła nakładają na płatnika obowiązek zapłaty pobranego podatku na rachunek bankowy US właściwego dla podatnika, powinien on wpłacić pobraną kwotę na swój mikrorachunek podatkowy.

Do jakiego urzędu skarbowego zapłacić podatek u źródła?

Zmiana właściwości urzędu dla płatnika nie ma tutaj znaczenia. Deklaracje dotyczące podatku u źródła w zakresie osób prawnych należy złożyć do Lubelskiego Urzędu Skarbowego. Deklaracje dotyczące podatku u źródła w zakresie osób fizycznych (czyli IFT-1R) należy złożyć do Urzędu Skarbowego właściwego po zmianie.

Jak obliczyć WHT?

Podatek u źródła (WHT) należy obliczać od ubruttowionej kwoty faktycznie wypłaconych należności. W praktyce bardzo często spotykamy się z sytuacją, w której podmioty umawiają się, że podatek u źródła z tytułu należności licencyjnych będzie wypłacany w określonej kwocie netto (pozbawionej wszelkich obciążeń).

Jak zaksięgować podatek pobierany u źródła?

Faktura za usługę zaksięgowana została w następujący sposób: netto/brutto 10.000 zł WN 402 ‘Usługi obce’ / Ma 202 ‘Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi’. Doliczono podatek u źródła 20% w kwocie 2.000 zł: księgowanie WN 407 ‘Podatki i opłaty’ MA 220 ‘Rozrachunki z US’.

Jak Ubruttowic podatek u źródła?

w celu ubruttowienia należności netto opodatkowanej podatkiem „u źródła” według stawki 10% należność netto należy podzielić przez 0,9 (1 – 0,1 = 0,9), w celu ubruttowienia należności netto opodatkowanej podatkiem „u źródła” według stawki 5%, należność netto należy podzielić przez 0,95 (1 – 0,05 = 0,95).

See also:  Od Kiedy Zniesiony Podatek Od Emerytur?

Od jakiej kwoty podatek u źródła?

21 ust. 1 pkt 2a, jeżeli kwota wypłacanych na rzecz tego samego podmiotu należności przekracza 10 000 zł w roku kalendarzowym. Usługi świadczone przez nierezydentów muszą być kontrolowane pod kątem możliwości powstania obowiązku poboru podatku u źródła.

Leave a Reply

Your email address will not be published.